Koers Psychotherapie

Kwaliteit

KWALITEIT EN WERKWIJZE

Beroepscode en kwaliteitseisen:
Als BIG geregistreerde zorgverlener moet ik voldoen aan kwaliteitseisen, die worden beschreven in onze beroepscode. Ook heb ik een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe ik de zorg heb georganiseerd. De praktijkvoering wordt tevens elke vijf jaar getoetst door de landelijke beroepsvereniging, de LVVP. Op www.lvvp.info vind je meer informatie over de kwaliteitseisen. 

Ik werk conform de richtlijnen van de beroepsvereniging en volgen de door hen geformuleerde beroepsethiek. Ook vanuit de overheid is vastgesteld aan welke verplichtingen de therapeuten moeten voldoen en welke rechten de cliënt heeft. De bewaartermijn voor je dossier is wettelijk vastgelegd en bedraagt momenteel 20 jaar.

De cliëntrechten kort samengevat:
– Je hebt recht op informatie
– Je hebt recht op geheimhouding van je gegevens
– Je hebt recht op inzage in je dossier
– Je hebt het recht om je dossier te laten vernietigen
– Je hebt het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
– Je hebt het recht om een klacht in te dienen

Meer informatie hierover kun je vinden in de folder van de LVVP, te vinden via https://lvvp.info/wp-content/uploads/2021/12/LVVP-clie%CC%88nten-folder-2022-digitaal-DEF.pdf

De intakefase
Deze bestaat over het algemeen uit twee tot drie gesprekken. Daarin wordt besproken wat de aard en oorzaak van de klachten is. Ook wordt gekeken naar je persoonlijkheid, je gezin van herkomst en de ontwikkeling op verschillende levensgebieden. Je vult hierbij meerdere vragenlijsten in.

Behandelplan
Aan het eind van de intake worden de bevindingen en de mogelijkheden voor behandeling met jou besproken. Het is mogelijk dat de problematiek buiten de behandelcapaciteit valt. Er wordt dan meegedacht over een beter passende behandeling. In het behandelplan wordt het doel van de behandeling en de werkwijze vastgesteld.

Intercollegiaal overleg en toetsing:
Voor het waarborgen van de kwaliteit van de behandelingen heb ik geregeld overleg met collega (BIG geregistreerde) therapeuten, over de indicatiestelling en eventuele knelpunten in de behandeling. Hierbij zijn de cliëntgegevens anoniem en hebben de therapeuten allen beroepsgeheim.

Tussentijdse evaluaties en eindevaluatie:
Het behandelplan wordt regelmatig met jou geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Als in de loop van de gesprekken blijkt dat een gesprek met een psychiater gewenst is, kun je in de meeste gevallen een afspraak maken bij de psychiater met wie ik vaak samenwerk of een psychiater naar keuze.

Effectmeting en cliënttevredenheidsmeting
Aan het begin, bij de evaluaties en het eind van de behandeling wordt gevraagd een of meer vragenlijsten in te vullen om te kunnen meten of de behandeling effectief is geweest. Dit gebeurt d.m.v. een vragenlijst. Ook kan gevraagd worden om een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen.

Klachtenregeling:
Als je klachten hebt over mij of de behandeling, dan raad ik je aan deze eerst met mij te bespreken. Wanneer dit niet mogelijk is en het niet lukt om het samen op te lossen, kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP. Voor de vrijgevestigde praktijken in Noord-Holland is dit mevrouw Elly Laanen. Zij is te bereiken via e.laanen@lvvp.info. Je hebt ook de mogelijkheid om de klacht voor de leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie voor vrijgevestigde GGZ praktijken. Deze geschillencommissie is te bereiken via www.degeschillencommissie.nl en via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Op grond van de wet BIG vallen psychotherapeuten onder het medisch Tuchtrecht. Meer informatie over de wet- en regelgeving kun je ook vinden op www.lvvp.info

In geval van crisis:
Binnen de praktijk zijn er geen mogelijkheden voor opvang bij crisis. In het geval van een onvoorziene crisissituatie wordt aangeraden om contact op te nemen met je eigen huisarts of de huisartsenpost (buiten kantooruren). Deze kan je indien nodig doorverwijzen naar de crisisdienst.

Waarneming:
Bij vakantie of langdurige afwezigheid kan een collega indien nodig de behandeling tijdelijk overnemen.

Privacystatement is hier te lezen
Kwaliteitsstatuut is hier te lezen

LVVP-visitatielogo